International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research

ISSN: 2456-4427, Impact Factor: RJIF 5.11

2019, Vol. 4 Issue 1, Part A
वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपम्
Author(s): डॉ. आलोक शर्मा
Abstract: साम्प्रतिक लौकिकापेक्षां पश्यामश्चेत् विज्ञानं दृष्टिपथम् अवतरति, तच्च ज्योतिषशास्त्रे भूयिष्ठं निहितं वर्तते, अतोऽस्मिन् शोधलेखे तस्य ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपं ज्ञातुं यत्नम् अहं कृतवान्, तत्र स्वमनोगतमेव नास्ति अपि वेदप्रमाणितं, स्मृति-प्रमाणितं स्वरूपं विषयीकृतमस्ति, अयं शोधलेख: जिज्ञासूनां लाभाय भविष्यतीति विश्वसिमि ।
Pages: 45-48  |  149 Views  28 Downloads
How to cite this article:
डॉ. आलोक शर्मा. वेदाङ्गेषु ज्योतिषशास्त्रस्य स्वरूपम्. Int J Jyotish Res 2019;4(1):45-48.
International Journal of Jyotish Research
Call for book chapter