International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research

ISSN: 2456-4427, Impact Factor: RJIF 5.11

2020, Vol. 5 Issue 1, Part A
कारक ग्रहाणां दशान्तर्दशावशात् व्यवसायकालविचार:
Author(s): à¤¡à¥‰. आलोक शर्मा
Abstract: à¤ªà¥ƒà¤¥à¤¿à¤µà¥à¤¯à¤¾à¤‚ लब्धजने: प्रत्येकं जनस्य जन्मकालमभिलक्ष्य एका-कुण्डली निर्मिता भवति, तत्र रविचन्द्रादय: ग्रहा कथं योगं निर्मान्ति, तेषां विवरणम् प्रकृतशोधलेखे प्रस्तोष्यते, पुन: बृहत्पाराशरहोराशास्त्रानुसारं सर्वेषां ग्रहाणां या दशा: भवन्ति तासां फलं निर्वक्ष्यते, अस्यां दिशि कार्यं विदधानानां कृतेऽयं शोधलेख: पाथेयमिव भविष्यतीति आशासे ।
Pages: 45-48  |  291 Views  68 Downloads
How to cite this article:
डॉ. आलोक शर्मा. कारक ग्रहाणां दशान्तर्दशावशात् व्यवसायकालविचार:. Int J Jyotish Res 2020;5(1):45-48.
International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research
Call for book chapter