International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research

ISSN: 2456-4427, Impact Factor: RJIF 5.11

2021, Vol. 6 Issue 1, Part B
सामूहिकघटनाक्रमे ग्रहनक्षत्रयोः भूमिका
Author(s): à¤¡à¥‰. आलोक शर्मा
Abstract: à¤•à¤¾à¤²à¥‡à¤¸à¥à¤®à¤¿à¤¨à¥ सामूहिकघटना बहुधा श्रूयन्ते, यत्र प्राणिनां महती क्षतिर्भवति, तासां घटनानां ज्यौतिषं मूलं किमिति ज्ञातुम् असौ विचार: प्रस्तूयते, अर्थात् किम् तासां घटनानां मूलं ग्रहनक्षत्रयो: विशिष्टा स्थितिरस्ति, अस्ति चेत् तां ज्ञात्वा घटनानां निवारणोपाया अपि कल्पयितुं शक्यन्ते, अयमत्र विषय: ।
Pages: 117-119  |  262 Views  61 Downloads
How to cite this article:
डॉ. आलोक शर्मा. सामूहिकघटनाक्रमे ग्रहनक्षत्रयोः भूमिका. Int J Jyotish Res 2021;6(1):117-119.
International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research

International Journal of Jyotish Research
Call for book chapter